Měření radonu

Stanovení radonového indexu pozemku
-klasifikace stavebního pozemku z hlediska radonového indexu (ve smyslu vyhlášky č. 422/2016 Sb.

Měření radonu v budovách
-předkolaudační měření podle Vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.
-ve stávajících objektech podle Vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb.

Geologie

-základní geologické mapování
-prostorové geologické modely
-účelové geologické mapy, řezy, blokdiagramy
-vypracování geologických podkladů pro územní plánování
-digitalizace a vektorizace geologických podkladů (map, řezů, ....)
-rešerše, posudky a studie týkající se geologické problematiky
-klasifikace poddolovaných území
-vyhledávání a průzkum starých důlních děl

Hydrogeologie

-hydrogeologické posudky pro účely vodoprávního řízení na stávající i nové studny (kopané i vrtané), septiky s filtrem, ČOV a geotermální vrty s tepelným čerpadlem
-hydrogeologie ložisek nerostných surovin
-hydrodynamické zkoušky
-režimní měření
-průzkum vlivu těžby na vodní režim okolí
-hydrogeologický průzkum pro stavební účely
-studie a posudky (vliv rizikových faktorů na kvalitu a množství podzemních vod)

Inženýrská geologie

-inženýrskogeologický průzkum pro všechny typy nových staveb
-průzkumné práce pro účely rekonstrukce a sanace stávajících objektů
-klasifikace zemin a hornin, posouzení možnosti jejich využití
-dozor při zemních pracích, hodnocení těžitelnosti zemin, kontrola hutnění
-řešení stabilitní problematiky (deponie, hráze, závěrné svahy, násypy, zářezy)
-průzkum sesuvných území

Ložisková geologie

-vyhledávání a průzkum ložisek
-výpočty zásob nerostných surovin (podle vyhl. 369/2004 Sb.)
-přehodnocení zásob ložisek pro změny ve státní bilanci zásob
-geologická dokumentace ložisek (podle vyhl. 368/2004 Sb.)
-vypracování podkladů pro odpis zásob včetně žádosti o odpis (podle zák. 44/1988 Sb.)
-podklady pro POPD, plány využití ložisek a plány rekultivace
-prostorové modely ložisek
-konzultační činnost v ložiskové geologii

Geologie

RNDr. Lumír Horčička
-----------------------------------------------
tel.: +420 605 252 144 
mail: horcicka@geosl.cz

Měření radonu

Marek Vojíř
-----------------------------------------------
tel.: +420 603 145 616 
mail: vojir@geosl.cz

Pobočka Chomutov

Geologické služby s.r.o.
Dukelská 1779
430 01 Chomutov
-----------------------------------------------
tel.: +420 605 252 144
mail: geosl@geosl.cz
-----------------------------------------------
IČ: 47311703
DIČ: CZ47311703

Pobočka Mělník

Ing. Martina Horčičková 
Mýtní 2336/8 
276 01 Mělník
-----------------------------------------------
tel.: +420 724 283 978 
mail: martina.horcickova@centrum.cz 
-----------------------------------------------
IČ: 27201678

Naši patneři
geosvet

strikeland

cgs

sujb

geosl_zima